Summer Class Schedule

 

 
 
CAMPS & MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Summer Camp
Kinder - 8th grade (Age 5 -13)
8:30 - 12:00 8:30 - 12:00 8:30 - 12:00 8:30 - 12:00 8:30 - 12:00    

Summer Camp
Kinder - 8th grade (Age 5 -13)

12:30 - 4:00 12:30 - 4:00 12:30 - 4:00 12:30 - 4:00 12:30 - 4:00    
Parent Toddler
18 months – 3 years
 4:05 - 4:55 4:05 - 4:55       

9:05 - 9:55

10:00 - 10:50

 
Preschool
Ages 3 - 4
4:05 - 4:55

4:05 - 4:55

5:05 - 5:55

4:05 - 4:55    

9:05 - 9:55

10:00 - 10:50

11:00 - 11:50

 
Preschool
Ages 4 - 5

4:05 - 4:55

5:05 - 5:55

5:05 - 5:55 

4:05 - 4:55

5:05 - 5:55

   

 

9:05 - 9:55

10:00 - 10:50

 
Kindergarten
Ages 5 -6

5:05 - 5:55

5:05 - 5:55

4:05 - 4:55

5:05 - 5:55

     11:00 - 11:50  
Beginner Level 1 & 2
Ages 6 and up
5:05 - 6:00 
6:05 - 7:00
  5:05 - 6:00 
6:05 - 7:00
    11:00 - 11:55  
Intermediate Level 1 & 2 & Advanced

6:05 -  7:35

 

6:05 - 7:35

    11:00 - 12:30  
Open Gym
         

8:00 - 9:00 am

5:00 - 6:00 pm

 
Open Gym
         

6:15 - 8:15

 

Summer Camp
Kindergarten – 8th grade (Age 5 -13)

MONDAY

8:30 – 12:00

Tuesday

8:30 – 12:00

WEDNESDAY

8:30 – 12:00

THURSDAY

8:30 – 12:00

FRIDAY

8:30 – 12:00

Summer Camp
Kindergarten – 8th grade (Age 5 -13)

MONDAY

12:30 – 4:00

TUESDAY

12:30 – 4:00

WEDNESDAY

12:30 – 4:00

THURSDAY

12:30 – 4:00

FRIDAY

12:30 – 4:00

Parent Toddler
18 months – 3 years

MONDAY

4:05 – 4:55

Saturday

10:00 – 10:50

Preschool
Age 3

MONDAY

4:05 – 4:55

WEDNESDAY

4:05 – 4:55

SATURDAY

10:00 – 10:50
11:00 – 11:50

Preschool
Age 4 - 5

MONDAY

4:05 – 4:55
5:05 – 5:55

WEDNESDAY

4:05 – 4:55
5:05 – 5:55

SATURDAY

10:00 – 10:50

Kindergarten
Ages 5 - 6

MONDAY

5:05 – 5:55

WEDNESDAY

4:05 – 4:55
5:05 – 5:55

SATURDAY

11:00 – 11:50

Beginner Level 1 & 2
Ages 6 and Up

MONDAY

5:05 – 6:00
6:05 – 7:00

WEDNESDAY

5:05 – 6:00
6:05 – 7:00

SATURDAY

11:00 – 11:55

Intermediate Level 1 & 2

MONDAY

6:05 - 7:35

WEDNESDAY

6:05 – 7:35

SATURDAY

11:00 - 12:30

Advanced

MONDAY

6:05 - 7:35

WEDNESDAY

6:05 – 7:35

Open Gym
Ages 5 - 0

SATURDAY

8:30 – 9:30am
5:00 – 6:00pm

Open Gym
Ages 5 and older

SATURDAY

6:15 – 8:15